Mae economi leol sy’n ffynnu yn bwysig i bawb. Os ydyn ni’n byw yng Nghastell-nedd neu’r cyffiniau, neu ym Mhontardawe neu un o’r pedwar Cwm sy’n rhan o etholaeth Castell-nedd, rydym am i’n hardal fod yn rhywle y mae pobl am ddod ac aros i fyw, i ddysgu, i weithio, i siopa ac i redeg eu busnesau. Rydym am werthu rhanbarth Castell-nedd i Gymru, i’r DU ac i’r byd – ac rydym am helpu ein busnesau presennol i dyfu os ydynt am wneud hynny, ac i ffynnu a chyflogi pobl leol.

Fforwm Economaidd Ardal Castell-nedd
Mae Fforwm Economaidd Ardal Castell-nedd yn fenter gan Jeremy i hwyluso trafodaeth ar y materion economaidd mawr sy’n wynebu Castell-nedd. Cynhaliwyd y Fforwm cyntaf ym mis Rhagfyr 2016, gyda 45 o gynrychiolwyr gan gynnwys masnachwyr, busnesau lleol, colegau a darparwyr hyfforddiant sgiliau, undebau, prifysgolion a rhanddeiliaid pwysig eraill o bob cwr o etholaeth Castell-nedd a’r rhanbarth ehangach. Agorwyd y digwyddiad gan Julie James AC, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth. Bydd y materion a godwyd yn y fforwm yn sail i adroddiad ar ddatblygiad Strategaeth Economaidd newydd Llywodraeth Cymru a Thasglu’r Cymoedd.

Adroddiad – Creating tomorrow’s economy, today

Digwyddiadau yn y dyfodol

Yn dilyn llwyddiant y fforwm, bydd Jeremy yn gweithio gyda phartneriaid i hwyluso digwyddiadau yn y dyfodol er mwyn trafod yr hyn sydd ei angen arnom i roi’r cyfle gorau i ardal Castell-nedd gryfhau ein heconomi leol a’r farchnad swyddi leol mewn byd sy’n newid. Byddwn yn hysbysebu digwyddiadau’r dyfodol ar y wefan hon. Cysylltwch os ydych am gymryd rhan.

Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search